ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DONATEURS

Wie zijn wij

Rupelstreek helpt is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) in België opgericht in 2021.

Rupelstreek helpt werd opgericht om mee hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers van de watersnood in Wallonië. Echter is ons doel om een helpende hand te kunnen bieden vanuit de Rupelstreek daar waar het nodig is. 

 

Hoe doneren?

Als donateur van Rupelstreek helpt  kun je kiezen om een donatie te doen via overschrijving op het rekeningnummer BE24 7370 5689 0038

In het geval je kiest voor een eenmalige donatie via de website dan is er geen sprake van enige verplichting van jouw kant. Je hoeft dan ook niets te doen. We maken gebruik van de betalingsmodule van Mollie (Ideal, creditcard etc).

Alvast bedankt voor de steun!

RupeIstreek Helpt VZW
Dirkputstraat 27
2850 Boom
ond.nr.: 0773.687.539
onderneming vrij van btw
Info@rupelstreekhelpt.be

 

Artikel 1. Definities

Donatieformulier:  middel om online een donatie te doen aan Rupelstreek helpt. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Rupelstreek helpt vzw, een donatie doet aan Rupelstreek helpt.

Online doneren: het geven van geld door middel van een elektronische overboeking via de website van Rupelstreek helpt aan Rupelstreek helpt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid:

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Rupelstreek helpt.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Rupelstreek helpt behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Rupelstreek helpt.

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Rupelstreek helpt .
 2. Rupelstreek helpt is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Artikel 4. Plichten Rupelstreek helpt

 1. Rupelstreek helpt verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. 
 2. Rupelstreek helpt neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.
 3. Alle personen die namens Rupelstreek helpt bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten gevende partij

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. Rupelstreek helpt doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze te beschouwen is als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens

Rupelstreek helpt verwerkt de door de gevende partij aan Rupelstreek helpt verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.

Alle gegevens vallen onder de bescherming zoals opgenomen in ons Privacybeleid

 Artikel 7. Cookies

Rupelstreek helpt maakt enkel gebruik van functionele cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Rupelstreek helpt dan wel door enige andere partij.

 Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacy statement die Rupelstreek helpt hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de burgerlijke rechtbank te Gent bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat het Belgisch recht van toepassing is.